Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który zakłada, że wyższe świadczenia pielęgnacyjne będą przyznawane tylko rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne , które wynosi 520 zł miesięcznie przyznawane jest osobom, które rezygnują z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i przysługuje matce lub ojcu, a także innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny albo innym członkom rodziny opiekującym się osobą niepełnosprawną, jeśli nie mogą zajmować się nią najbliżsi krewni.

Autorzy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu tłumaczą, że od stycznia 2010 r.(od kiedy zostało zniesione kryterium dochodowe), liczba osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne gwałtownie rośnie. Zdarzają się sytuacje, że osoby niepracujące wykorzystują swoich niepełnosprawnych krewnych, aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, choć faktycznie nie sprawują nad nimi opieki.

Projekt zakłada, że świadczenie pielęgnacyjne, niezależne od dochodów - podwyższone do kwoty 620 zł – przysługiwać będzie tylko rodzicom oraz osobom, które wystąpiły o przysposobienie dziecka, a także rodzinom zastępczym spokrewnionym. Świadczenie przyznawane byłoby tylko w sytuacji, gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem (bez względu na jego wiek) legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności ze wskazaniem o konieczności opieki lub pomocy innej osoby

Według projektu ma zostać wprowadzony również specjalny zasiłek opiekuńczy (w wysokości 520 zł miesięcznie ), który przysługiwać będzie innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z pracy, aby zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny i w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy ta osoba nie jest w stanie sprawować opieki.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2012r.

Źródło: PAP, niepelnosprawni.pl