spotkanie Partnerów w PiątnicyW dniu 9 listopada 2011r. w motelu "Zacisze” w Piątnicy odbyło się drugie spotkanie  informacyjno – promocyjne w sprawie nawiązania partnerstwa lokalnego w związku z realizacją przez Związek Młodzieży Wiejskiej projektu pt. „Podlaskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej”.

Spotkanie dotyczyło założenia Partnerstwa Lokalnego w ramach projektu pt.: „Podlaskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej.”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VII: Promocja i Integracja Społeczna; Działanie 7.2.: Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2.: Wsparcie ekonomii społecznej.

 W  spotkaniu uczestniczyli:
1.Krzysztof Kozicki- Starostwo Powiatowe w Łomży,
2.Danuta Jarota- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
3.Maria Gwardys- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
4.Edward Jarota- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5.Małgorzata Kozicka- Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy,
6.Magdalena Jabłońska- Urząd Gminy Piątnica,
7.Zbigniew Biernacki- Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie,
8.Helena Wronowska- Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym,
9.Maria Woroniecka- Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym,
10.Beata Kozicka- Inkubator Ekonomii Społecznej w Piątnicy.  

W trakcie spotkania wyszła propozycja aby zmienić ustaloną już na pierwszym spotkaniu  nazwę Partnerstwo Lokalne „Razem Lepiej w Powiecie Łomżyńskim” na Partnerstwo Inicjatyw Ekonomii Społecznej „Razem Lepiej w Powiecie Łomżyńskim”.
Podczas spotkania sprecyzowano działania jakie można podjąć w celu realizacji zamierzonych celów jakimi są : Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka oraz promowanie i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu gospodarki społecznej na terenie powiatu łomżyńskiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Eliminowanie barier , zmiana mentalności w kierunku aktywizacji społecznej i zawodowej:
DZIAŁANIA:
- Organizowanie szkoleń zawodowych;
- Organizowanie spotkań, pogadanek w celu przedstawienia dobrych przykładów, praktyk;
- Organizowanie spotkań w celu pielęgnacji tradycji;
- Zakładanie CIS, ZAZ, KIS;
- Projekty aktywizacyjne ( indywidualne kontrakty socjalne, programy usamodzielniania);
- Propagowanie instytucji „ NIANIA” i innych form z ustawy żłobkowej;
- Organizowanie w Klubie Pracy warsztatów dla bezrobotnych;
- Promowanie gospodarki społecznej w szczególności Spółdzielni Socjalnej.

2. Zwiększenie oferty usług opieki dla dzieci do lat 3:
DZIAŁANIA:
- Propagowanie instytucji „ NIANIA” i innych form z ustawy żłobkowej;
- Zachęcenie, zmotywowanie osób na emeryturze (byłych pedagogów z odpowiednim wykształceniem, przygotowaniem) do - świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3;
- Promowanie spółdzielni socjalnych świadczących sługi opiekuńcze, pomoc w ich założeniu.
 
3. Zwiększenie liczby działań profilaktycznych dla rodzin dysfunkcyjnych:
DZIAŁANIA:
- Organizowanie spotkań tematycznych z poszczególnymi grupami dysfunkcyjnymi ( policjant, lekarz, psycholog, AA);
- Organizowanie objazdowej poradni rodzinnej;
- Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym;

4. Pobudzenie do aktywności ludzi starszych:
DZIAŁANIA:
- Promocja Uniwersytetu III wieku, Klubu Seniora;
- Organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów, wycieczek;
- Promowanie zdrowego stylu życia;

5. Popularyzacja, wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży:
DZIAŁANIA:
- Zakładanie spółdzielni uczniowskich;
- Organizacja wyjazdów studyjnych (docelowe przedsiębiorstwa);
- Promowanie w okresie dzieciństwa zajęć pozalekcyjnych;
- Promowanie działań w wolontariacie (przed ukończeniem 18 lat).

Wszystkie w/w postulaty w mniejszym lub większym stopniu dotykają każdego z nas w związku z tym zapraszam serdecznie do udziału w kolejnym spotkaniu, o którego terminie poinformuję Państwa w późniejszym terminie.

Beata Kozicka

Specjalista ds. ES