Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie. Kontakt: 18-421 Piątnica, Marianowo 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


2. Pani/Pana dane osobowe (imiona i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) będą przetwarzane w celu zorganizowania procesu związanego z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
na podstawie ustawy z dn. 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat (art. 125a ust. 4a  ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz art. 94 ust. 9b kodeksu pracy). Pisemna deklaracja o wystąpieniu z PPK będzie przechowywana 4 lata.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane instytucjom finansowym z którymi zawarte będą umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Dane te będą również udostępnione Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A, który prowadzi ewidencję uczestników PPK w systemie teleinformatycznym (art. 58 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem  danych osobowych:
◦ prawo dostępu do danych osobowych;
◦ prawo żądania sprostowania danych osobowych;
◦ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
◦ prawo do przeniesienia danych;
◦ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
◦ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (z wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej) jest wymogiem ustawowym, a więc jest obligatoryjne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.