Deklaracja dostępności


Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej stowarzyszenia : www.nasz-cel.pl


Stan dostępności cyfrowej


Data publikacji strony internetowej: 2010.01.11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.07.08.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.22.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają tytuły oraz opisy alternatywne
• nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową
• niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
• niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
• nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły


Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Udostępniane dokumenty w miarę możliwości są osadzane jako teksty bezpośrednio w serwisie. Publikujący starają się ograniczyć do minimum zamieszczanie na stronie takich plików, jak dokumenty typu doc, PDF, itp. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony
• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
• możliwość włączenia/włączenia animacji
• możliwość zmiany wysokości linii
• możliwość podświetlenia linków
• możliwość zmiany kursora
• możliwość wybrania trybu wysokiego kontrastu
• możliwość obsługi serwisu zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury


Strona nie posiada:
• wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik
• podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny


Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Stowarzyszenie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.


Przygotowanie deklaracji dostępności
Data sporządzenia deklaracji: 2021.10.25
W stowarzyszeniu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.nasz-cel.pl spełnia wymagania w 100 %.
Strona prowadzona jest od 2010 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Ze względu na dużą ilość umieszczonych w serwisie treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego serwis.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tel. 698 089 963;

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl).


Dostępność architektoniczna


1. Siedziba: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej Nowy Cydzyn 79, 18-421 Piątnica
2. Stowarzyszenie mieści się w parterowym budynku po byłej szkole podstawowej, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi głównych pozwala na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim. Jedyną przeszkodą jest chwilowy brak podjazdu (do pokonania jest jeden kilkucentymetrowy krawężnik) oraz brak poręczy. Przy drzwiach, na wysokości wózka umieszczony jest przycisk dzwonka (gongu), którego zadaniem jest przywołanie terapeuty dyżurnego. W budynku istnieją jeszcze dwa wejścia, które pełnią rolę ewakuacyjną i techniczną.
3. W całym budynku osoby z dysfunkcją ruchu mogą się swobodnie poruszać (brak progów, stopni, schodów). Wszystkie korytarze i drzwi posiadają odpowiednią szerokość.
4. W budynku nie ma map dotykowych dla osób niewidomych lecz osoby niewidome i niedowidzące oraz ociemniałe mogą liczyć na pomoc tyflopedagoga.
5. Osoby głuche mogą liczyć na tłumacza języka migowego w stopniu komunikatywnym.
6. Z toalet, osoby z dysfunkcją ruchu poruszające się na wózkach mogą korzystać tylko w obecności opiekuna/asystenta. Kabiny wyposażone są w uchwyty ścienne.
7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora placówki.
8. Na terenie posesji znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.