wirtualna_przystosowaniaInstruktor-terapeuta - Elżbieta Drozd

Celem terapii jest ogólny rozwój uczestników oraz nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego. Uczą się jak przygotować prosty posiłek, deser itp. Na codzień korzystają ze zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, telefonu itp. Poddawani są treningom w zakresie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, urzędów i instytucji użytku publicznego. Na zajęciach wpajane są podstawowe zasady higieny osobistej oraz utrzymania porządku na stanowisku pracy i w domu. Uczestnicy samodzielnie pracują w ogródku i dbają o teren wokół posesji warsztatów. Kształcone są umiejętności w planowaniu i robieniu zakupów.

wirtualna_malarstwa

Instruktor-terapeuta -  Wioleta Kobylińska

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności oraz doskonalą wiedzę z zakresu znajomości jednostek miar, ciężaru, pojemności wykonując makramy, collage, hafty, przedmioty z mas plastycznych, kwiatów i innych materiałów. Uczą się posługiwania prostymi narzędziami takimi jak igła, nożyczki, szydełko itp. oraz właściwego ich doboru i zastosowania w praktyce. Pod nadzorem terapeuty potrafią obsługiwać maszynę do szycia. W pracowni wykorzystywane się różne techniki plastyczne takie jak rysunek, malarstwo na szkle i inne techniki łączone. Obrazy powstają na płótnie, szkle, na papierze, na ceramice, a nawet na kamieniach. Zajęcia w pracowni pozwalają uwrażliwić na piękno, rozwijają poczucie estetyki i dają możliwość swobodnego wyrażania emocji i uczuć. Podczas prowadzonej terapii uczestnicy poznają kolory, rozróżniają barwy i odcienie, ćwiczą precyzję dłoni, skupienie uwagi na zadaniu. Wszystko to przyucza ich do zawodu zdobnika wyrobów ceramicznych i szklanych.

wirtualna_ceramiczna

Instruktor-terapeuta - Katarzyna Raczek-Szyjko

W pracowni ceramicznej uczestnicy zajęć terapeutycznych ćwiczą zdolność koncentracji na powierzonym zadaniu, ćwiczą też koordynację wzrokowo-ruchową. Zajęcia powodują wzrost rozwoju ruchowego zarówno w zakresie motoryki dużej jak i małej. Uczą się jak rozróżniać konsystencję, pojemnośc i ciężar. Zdobywają podstawowe wiadomiści z zakresu bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy objęci programem przyuczenia do zawodu nabywają umiejętności w zakresie zdobnictwa wyrobów ceramicznych.

Instruktor-terapeuta - Anna Roszkowska

W pracowni terapia prowadzona jest poprzez:

  •  dramatoterapię   
  •  choreoterapię     
  •  muzykoterapię.

DRAMATOTERAPIA -najbardziej znaną i lubianą przez uczestników formą terapii jest psychodrama. Celem tych działań jest poprawa komunikacji z otoczeniem, przywrócenie wiary we własne siły, wyzwolenie pozytywnych emocji. Poprzez odgrywanie ról, osoby uczestniczące w zajęciach zdobywają samowiedzę i rozwijają wyobraźnię. Bardzo dobre efekty terapeutyczne uzyskiwane są przy zastosowaniu pantomimy - dotyczy to zwłaszcza osób mających trudności z komunikacją werbalną.

CHOREOTERAPIA - to terapia tańcem i ruchem. Pozwala ona wyrażać ludziom ich doświadczenia emocjomalne związane z kontaktem cielesnym i dotykowym. Pozwala na wyładowanie emocji i działa relaksacyjnie.

MUZYKOTERAPIA - to terapia, w której uczestnicy wykorzystują własny głos, instrumenty muzyczne lub nagrania. Muzyka jest bardzo dobrym sposobem w porozumiewaniu się. Może służyć w wyrażaniu i nazywaniu emocji.

Zajęcia w pracowni obejmują również treningi, których celem jest usprawnienie i podniesienie sprawności językowej. Zadaniem uczestniczących w zajęciach osób jest samodzielne przygotowanie strojów, dekoracji oraz rekwizytów. W formie zajęć ponadprogramowych w pracowni działa zespół wokalno-taneczny "ARKA".

wirtualna_techniczna

Instruktor-terapeuta - Małgorzata Banach

Uczestnicy podczas zajęć zdobywają umiejętności techniczne niezbędne do podjęcia pracy w warunkach pracy chronionej oraz w życiu codziennym poprzez:

- poznanie i praktyczne zastosowanie prostych narzędzi ślusarskich, budowlanych oraz stolarskich,

- naukę bezpiecznego posługiwania się narzędziami, elektronarzędziami oraz urządzeniami,

- zapoznanie z technologią obróbki drewna, metali, tworzyw, szkła itp.,

- grawerowanie szkła.

Pracownia ta oprócz w/w zadań wykonuje wszystkie możliwe prace remontowe i konserwatorskie w placówce oraz na potrzeby innych pracowni produkuje pomoce dydaktyczne, ramy obrazowe, półki, kwietniki itp.

wirtualna_multimedialnaInstruktor-terapeuta - Agnieszka Zawadzka

W pracowni uczestnicy nabywają umiejętności obsługi komputera i wykorzystania go w praktycznym działaniu. Opanowują podstawowe umiejętności niezbędne do pisania tekstów, obróbki graficznej zdjęć, sprawnego poruszania się w internecie. Poznają popularne urządzenia do kopiowania i drukowania. Nabywają umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą programu Power Point i innych. Tworzą pokazy zdjęć, zaproszenia, kartki okolicznościowe, dyplomy, wizytówki itp.Poznają obsługę sprzętu RTV takiego jak odbiornik radiowy, telewizyjny, magnetowid, odtwarzacz CD, odtwarzacz DVD. Podczas zajęć wpajane są nawyki poszanowania sprzętu technicznego oraz podstawowe zasady jego konserwacji. Po opanowaniu podstaw obsługi edytora tekstu uczestnicy realizują kolejny etap szkolenia, podczas którego uczą się redagowania prostych pism urzędowych, podań, CV itp. Do zadań pracowni należy realizowanie programu w zakresie podtrzymywania umiejętności szkolnych takich jak pisanie, czytanie, liczenie. W pracowni realizowany jest program wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia uczestnicy potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów.

Specjalista ds. rewalidacji - Malwina Nowik-Wyrwas

wirtualna_przyrodnicza

Instruktor-terapeuta - Joanna Figurska