Regulamin monitoringu wizyjnego

w Warsztacie Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej (STS) w Nowym Cydzynie

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej STS w Nowym Cydzynie stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.)

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, określa prawa podmiotu danych, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia i możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 tel. 696 089 963 .

2. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 3

1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz porządku publicznego na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej STS.

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 Kodeksu pracy.

 

3. Infrastruktura Warsztatu Terapii Zajęciowej STS objęta monitoringiem wizyjnym to:

a) teren posesji w rejonie wejścia głównego, teren wejścia od strony południowej, teren od strony placu zabaw, parking od strony wschodniej.

b) kamery rejestrujące zdarzenia w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób przebywających w strefie monitorowanej.

c) urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym wraz z okablowaniem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie oraz prowadzonym przez stowarzyszenie Warsztacie Terapii Zajęciowej

 

Wypełniając obowiązek nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie jest w świetle obowiązujących przepisów administratorem Państwa danych osobowych. Informacja ma zapewnić, aby cel i sposób przetwarzania był dla Państwa zrozumiały i przejrzysty oraz abyście Państwo mieli możliwość sprawowania kontroli nad swoimi danymi osobowymi.

Kontakt z administratorem: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Nowy Cydzyn 79, tel. 696 089 963, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi: tel 694459313, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej, Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podstawami takimi między innymi są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np.w przypadku publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych . W celach informacyjnych Stowarzyszenie publikuje informacje z wydarzeń, zajęć oraz dane osobowe, w tym wizerunek osób z nich korzystających. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak zdjęcia i filmy opublikowane przed jej wycofaniem nie muszą być usuwane. Dane będą przetwarzane do momentu ich usunięcia lub do czasu wycofania zgody,

  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem ”Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej i Warsztatem Terapii Zajęciowej. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa (nie dłużej niż 6 lat),

  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przetwarzanie danych kontrahentów, pracowników, członków stowarzyszenia, przechowywanie faktur VAT, dokumentowania składek członkowskich, w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych),

  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (np. w celu przesłania podziękowania za udzielone wsparcie oraz nawiązania relacji z darczyńcami, w zakresie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego. Podanie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego jest dobrowolne i nie jest konieczne do przekazania Stowarzyszeniu darowizny. Dane w zakresie adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego zostaną usunięte po przesłaniu Państwu podziękowań. Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia jest prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/wtzmarianowo. W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania postów i komentowania oraz korzystania z komunikatora Messenger - informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez służby bezpieczeństwa innych krajów, a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby),

  1. art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Stowarzyszenie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. (np. rekrutacja uczestników, opracowanie i prowadzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji i Terapii, dokonywanie okresowej i kompleksowej oceny realizacji programu, prowadzenie treningu ekonomicznego, prowadzenie współpracy z rodzicami i opiekunami. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w WTZ. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, liczony od momentu zakończenia udziału w warsztatach, z zastosowaniem przepisów o zasobach archiwalnych).

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z przepisów prawa oraz celów statutowych. Powyższe dane, w przeważającej większości przypadków uzyskujemy bezpośrednio od Państwa, natomiast ich dostarczenie opierać się może na dobrowolnym i świadomym działaniu z Państwa strony ( w przypadku wyrażenia zgody, zawarcia umowy), jak również wynikać może z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa (np. prowadzenie spraw pracowniczych, członkostwo, uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych). Przetwarzamy też Państwa dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną do podejmowania powyższych działań stanowią również przepisy prawa.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie przetwarza dane osobowe między innymi w celach: przyjęcia kandydatów do pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji związanej z członkostwem, dokumentacji związanej z uczestnictwem w zajęciach, zawierania umów cywilnoprawnych, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

Państwa dane pozyskane w wyniku stosowania monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność ochrony mienia Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie zleca jako administrator wykonanie czynności w zakresie realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych (podmioty przetwarzające), jak np. podmioty świadczące usługi z zakresu szkoleń BHP, ochrony pożarowej, świadczące hosting strony internetowej.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, takim jak: organy administracji publicznej, PCPR, PFRON, organy wymiaru sprawiedliwości lub organy ścigania, jeśli będzie to konieczne dla celów prowadzonego postępowania. Dane osobowe mogą tez zostać udostępnione innym podmiotom w przypadku posiadania przez te podmioty podstawy prawnej legalizującej przetwarzanie danych (może ona wynikać np. z udzielonej przez Państwa zgody).

Zgodnie z przewidzianą w RODO zasadą ograniczenia czasowego dla przechowywania danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz uzależniony od podstawy prawnej, na jakiej opierać się będzie ich przetwarzanie. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane do momentu odwołania zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po jej odwołaniu dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia administratorowi możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i tylko przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia.Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie umowy, wówczas mogą być przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym okresie, przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli termin, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe określają przepisy prawa, będziemy je przechowywać przez czas wskazany w tych przepisach.

W celu realizacji swoich praw związanych z ochroną danych osobowych, mogą Państwo wystąpić do nas z wnioskiem o:

  • dostęp do danych (informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

  • sprostowanie (poprawienie danych, które są nieprawidłowe);

  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

  • przeniesienie danych do innego administratora lub przekazanie ich Państwu.

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywanej przez nas do przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających na potwierdzenie Państwa tożsamości.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływać może skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Jedynym wyjątkiem zbierania danych w sposób automatyczny jest sytuacja, gdy podczas przeglądania strony internetowej Stowarzyszenia, takie dane, jak: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, zapisywane są w logach serwerów oraz serwisu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Kontakt: 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 Tel. 696089963

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia ”Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej szanuje prywatność użytkownika serwisu w domenie nasz-cel.pl, zwanego dalej serwisem. Ponieważ zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, wiedział, jak może chronić swoją prywatność, zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Administratorem danych zbieranych przez serwis jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie 79, 18-421 Piątnica; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..