Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26października 2020 r.,

PS-V.9421.173.2020.ETB

 

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2: Polecam Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Prezydentom Miast, Starostom Powiatów, Burmistrzom, Wójtom, czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 13listopada 2020 r.:

1) wszelkich placówek wsparcia dziennego,

2) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+,

3) środowiskowych domów samopomocy,

4) warsztatów terapii zajęciowej.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.