Samorządy wojewódzkie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Powyższe środki PFRON, zgodnie z ww. ustawą, mogą być przeznaczane na realizację następujących zadań:

a)„dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów". W Województwie Podlaskim ww. zadanie realizowane jest przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W latach 2003 – 2011 na „dofinansowanie robót budowlanych ..." przeznaczono ze śr. PFRON kwotę 19.394.678 zł.

Podmioty zainteresowane ww. dofinansowaniem odsyłamy pod adres: tutaj

b)„zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym". Zadanie to realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. W latach 2009 – 2011 na powyższe zadanie przeznaczono ze śr. PFRON kwotę 1.007.030 zł.

c)„dofinasowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej". Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Do chwili obecnej w Województwie Podlaskim nie powstał Zakład Aktywności Zawodowej. Więcej informacji na powyższy temat na stronie WUP-u

Źródło: wrotapodlasia.pl