Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Nowy Cydzyn, 31.12.2021 r.

Świadczenie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób dla WTZ - zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.  Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie w okresie roku 2022 usługi transportu drogowego osób niepełnosprawnych i zaprasza Państwa do złożenia swojej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kryteriów, na podstawie których dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji wykonawcy należy przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  w terminie do dnia 03.01.2022 roku do godziny 15:00.

W razie wątpliwości lub pytań proszę kontaktować się z dyrektorem WTZ p. Zbigniewem Biernackim tel.: 694459313

Dyrektor

Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Nowym Cydzynie

Zbigniew Biernacki

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia i kryteriów

wyboru najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług transportowych - dowożenie i odwożenie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie. Dowożenie będzie odbywało się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku ), codziennie około 220 km w obie strony po trasie ustalonej przez dyrektora WTZ lub osobą wyznaczoną przez dyrektora.
Kurs poranny:

Zbójna -Dobry Las -Morgowniki -Mątwica -Łomża (ul.Słowackiego, Chopina, Polowa, Dmowskiego-Pęza- Piątnica- Murawy- Dobrzyjałowo- Nowy Cydzyn.

Kurs popołudniowy:

Nowy Cydzyn - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Murawy - Piątnica - Pęza - Łomża ( ul.Słowackiego, Chopina, Polowa, Dmowskiego) - Mątwica - Morgowniki - Dobry Las - Zbójna.


Do dowozu niezbędny jest autobus posiadający minimum 18 miejsc siedzących dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dowóz rano do godziny 08:00 do WTZ, a odwożenie po południu od godziny 15:00.

W przypadku ustalenia przez dyrektora Warsztatu dni wolnych lub w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni roboczych zostanie ustalony jako dzień wolny od pracy, wówczas dzień taki podlegał będzie odpracowaniu w sobotę, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w określony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, na takich zasadach, jak w każdy inny dzień roboczy. Usługa, o której mowa w opisie zamówienia wykonywana będzie w razie zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego. W przypadku nieobecności uczestnika (choroba itp.) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odwołaniu tej części trasy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy.

Trasa może ulec zmianie lub zawieszeniu z przyczyn losowych (np. pandemia koronawirusa).

Autobus musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów i klimatyzację.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do dowozu kierowcę z uprawnieniami do prowadzenia autobusów. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności przewożonych osób kierowca zostanie przeszkolony przez Zamawiającego w zakresie sposobu wykonywania pracy i zachowania podczas dowożenia. Każda zmiana kierowcy musi być zgłoszona Zamawiającemu minimum 1 dzień przed planowanym terminem zmiany (kierowca przed rozpoczęciem pracy musi zostać przeszkolony przez Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji pojazdu oraz kosztów ubezpieczenia pojazdu.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone, jako iloczyn stawki za 1 km brutto i ilości dziennej kilometrów oraz ilości dni świadczenia usługi w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będą wykazy z wypisana trasą dzienną i ilością faktycznie przejechanych kilometrów zatwierdzone przez dyrektora WTZ.

Naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów odbywa się z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany w dzienny limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy.

Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

a/ ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1137
z późn. zm.),

b/ ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1265,
z późn. zm.)

c/ ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.),

d/ ustawą z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 r. poz. 1155,
z późn. zm.),

e/ rozporządzeniem z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (tj. Dz. U. 2013 r.
poz. 951),

Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowców i pasażerów.

Osoby przewożone muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.

Wykonawca podczas wykonywania przewozu uczestników WTZ nie może przewozić osób trzecich.

Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania pojazdu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Pojazdy, którymi będą przewożeni uczestnicy muszą być sprawne pod względem technicznym i odpowiednio oznakowane.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zapewnienie wykonania przewozu własnymi środkami jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie umowy przez innego koncesjonowanego przewoźnika, który winien spełniać wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszego opisem przedmiotu zamówienia i przepisów prawa.

Powierzenie wykonania nawet w części innemu przewoźnikowi może dotyczyć wyłącznie sytuacji losowych i wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia wykonania prac w trybie awaryjnym przez inną firmę z następnej faktury.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez podwykonawcę zapewniającego zastępcze wykonanie umowy.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.

Zamówienie musi być wykonane zgodnie niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz umową.

Zawartość dokumentacji niniejszego postępowania:

W skład dokumentacji niniejszego postępowania udostępnionej Wykonawcom wchodzą:

- opis przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wzór umowy,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- informacja RODO.

Ponadto najpóźniej w dniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (do wglądu) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowców i pasażerów, dowód rejestracyjny pojazdu, dokumenty uprawniające kierowcę do prowadzenia autobusu.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty sporządzane niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będą odrzucone.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem miesięcznej przerwy urlopowej w miesiącach letnich.

Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena brutto 1 kilometra. Oferta, która otrzyma najniższą cenę ofertową brutto spośród ważnych ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Z wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa według załącznika nr 3 do zaproszenia.

………………………………………..

Nazwa wykonawcy, adres, telefon, e-mail

Załącznik nr 2

Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej

18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie w roku 2022 usługi transportu drogowego osób oświadczam/y, że:

oferujemy realizację przedmiotowej usługi szczegółowo opisanej w załączniku nr 1

w cenie za 1 kilometr wynoszącej …………………….. PLN (słownie:………………

……………………………………………………………………… PLN ), wraz z należnym podatkiem od towarów i usług;

cena brutto określona powyżej uwzględnia wszelkie wymagania zamawiającego oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty

………………………., dnia ………2022 r.

…………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa (firma) wykonawcy: …………………………………………………….…………………………………………………….

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………….……………………………………………………………..

tel.……………………………………………………………………………………………………………

e-mail :……………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: Świadczenie usług transportowych - dowożenie i odwożenie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie.

Oświadczam/y,

że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- prowadzi działalność stanowiącą przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 2 lata,

- posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi,

- dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,

- pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej , pozwalającej na prawidłowe wykonania zamówienia,

- spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

zapoznałem (-am) się z treścią projektu umowy i ją akceptuję.

……………………………… ………………………………..

(miejscowość, data) (podpisy osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Wzór umowy w sprawie zapytania ofertowego.

UMOWA

zawarta w dniu .................................. w Nowym Cydzynie pomiędzy Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej z siedzibą 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 , NIP 7181736807, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Tadeusza Karniłowicza – prezesa Zarządu STS

Zbigniewa Biernackiego – wiceprezesa Zarządu STS

a

........................................................................... z siedzibą ...................................................... posiadającym NIP ..................................., REGON ......................................., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych: dowożenie i odwożenie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie z terenu powiatu Łomżyńskiego. Dowożenie będzie odbywało się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku ). Codziennie około 220 km w obie strony po trasie uzgodnionej z dyrektorem WTZ lub osobą wyznaczoną przez dyrektora. W przypadku ustalenia przez dyrektora Warsztatu dni wolnych lub w sytuacji, gdy jeden lub więcej dni roboczych zostanie ustalony jako dzień wolny od pracy, wówczas dzień taki podlegał będzie odpracowaniu w sobotę, a Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi w określony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, na takich zasadach, jak w każdy inny dzień roboczy. Usługa wykonywana będzie w razie zaistnienia takiej potrzeby u Zamawiającego. W przypadku nieobecności uczestnika (choroba itp.) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o odwołaniu tej części trasy.

Kurs poranny:

Zbójna -Dobry Las -Morgowniki -Mątwica -Łomża (ul.Słowackiego, Chopina, Polowa, Dmowskiego)-Pęza- Piątnica- Murawy- Dobrzyjałowo- Nowy Cydzyn.

Kurs popołudniowy:

Nowy Cydzyn - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Murawy - Piątnica - Pęza - Łomża ( ul.Słowackiego, Chopina, Polowa, Dmowskiego) -Mątwica - Morgowniki - Dobry Las - Zbójna.

Trasa może ulec zmianie lub zawieszeniu z przyczyn losowych (np. pandemia koronawirusa).


2. Do dowozu niezbędny jest autobus posiadający minimum 18 miejsc siedzących dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dowóz rano do WTZ do godziny 08:00, a odwożenie do do miejsc zamieszkania od godziny 15:00.

3. Autobus musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla pasażerów i klimatyzację.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do dowozu osób kierowcę z uprawnieniami do prowadzenia autobusów.

5. Koszty ubezpieczenia pojazdu ponosi Wykonawca.

6. Usługa realizowana będzie samochodami Wykonawcy.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone, jako iloczyn stawki za 1 km brutto i ilości dziennej kilometrów oraz ilości dni świadczonych usług w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będą wykazy z wypisaną trasą dzienną i ilością dziennie przejechanych kilometrów zatwierdzone przez dyrektora WTZ.

8. Naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów odbywa się z chwilą wyjazdu z miejsca początkowego trasy i zakończenia z chwilą powrotu na miejsce końcowe; dojazd kierowcy do miejsca, w którym rozpoczynać się będzie trasa nie jest wliczany w dzienny limit przejechanych kilometrów i stanowi koszt własny Wykonawcy.

9. Wykonawca musi świadczyć usługę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności:

- ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.),

- ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.)

- ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1173, z późn. zm.),

- ustawą z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.),

- rozporządzeniem z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 951),

10. Wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowców i pasażerów dla każdego samochodu.

11. Osoby przewożone muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.

12. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczestnicy muszą być sprawne pod względem technicznym i odpowiednio oznakowane.

13. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania autobusu w wyznaczonym miejscu i czasie.

14. Wykonawca podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie może przewozić osób trzecich.

15. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy zapewnienie wykonania przewozu własnymi środkami jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie umowy przez innego koncesjonowanego przewoźnika, który winien spełniać wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty i przepisów prawa.

16. Powierzenie wykonania nawet w części innemu przewoźnikowi może dotyczyć wyłącznie sytuacji losowych i wymagać będzie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

17. W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.

18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia wykonania prac w trybie awaryjnym przez inną firmę z najbliższej faktury.

19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.

20. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

21. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez podwykonawcę zapewniającego zastępcze wykonanie umowy.

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.

§ 2

Niniejsza umowa zawarta jest na okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem miesięcznej przerwy urlopowej w miesiącach letnich.

Wykonawca będzie świadczył usługę transportową zgodnie z ustalonym harmonogramem i po trasie ustalonej z dyrektorem WTZ przez 5 dni w tygodniu

§ 3

Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

…….zł za 1 km brutto Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy dla zadania będzie wynagrodzenie ustalane za każdy miesiąc kalendarzowy, jako iloczyn stawki za 1km brutto i ilości przejechanych kilometrów dziennie oraz ilości dni w których był wykonywany dowóz uczestników.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego

§ 4

1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami płatnymi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz ze sporządzonym wykazem tras z każdego dnia i ilością faktycznie przejechanych kilometrów. Wykaz musi być zatwierdzony przez dyrektora WTZ lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5

Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Zamawiającego będzie Zbigniew Biernacki , tel. 694459313

Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………….., tel. ……………………….

§ 6

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności

§ 7

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

  1. za każdorazowe niezrealizowanie kursu w wysokości 500 zł (słownie: pięćset zł) za każdy niewykonany kurs dniowy Wykonawcy;

  2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł.).

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje kursu i nie zapewni zastępstwa Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie usługi innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy i dodatkowo obciąży Wykonawcę karą, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów zapewnienia transportu zastępczego z następnej faktury.

Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury.

§ 8

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

- jeżeli Wykonawca nie realizuje umowy bez uzasadnionej przyczyny,

- jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- jeżeli Wykonawca nie posiada aktualnej, co do zakresu terytorialnego licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

- jeżeli Wykonawca nie posiada aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC),

- jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie zrealizuje dowozu dla dowolnego uczestnika WTZ,

3.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

- zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną.

§ 10

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy zobowiązuje się strony się przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.

Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust., 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 5

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuje, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel. 694 459 313 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych - dowożenie i odwożenie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawa Pzp”.

Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływać może skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych:

- prawo do sprostowania danych osobowych**,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust .3 lit. B,d, lub e - prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie do prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.