Nowy Cydzyn, 01 lipca 2021 r.

 

 

Procedury bezpieczeństwa

w czasie pandemii

w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Nowym Cydzynie

 

I. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 3. Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

   

 

II. Obowiązki dyrektora WTZ

 

 1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w warsztacie do wymogów reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy, płyny dezynfekujące, urządzenia do dezynfekcji samochodu i pomieszczeń.

 3. Zapewnia środki czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%) przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.

 4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski, tablice informujące o zakazie wstępu do budynku i pomieszczeń.

 5. Organizuje pracę terapeutów, psychologa, pracowników obsługi i administracji na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 6. Przekazuje uczestnikom/rodzicom/opiekunom informacje o czynnikach ryzyka zakażeń SARS-Cov-2, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem uczestnika do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie https://nasz-cel.pl

 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 8. Zapewnia jednorazowe kubki i naczynia do użytku przez pracowników i uczestników.

 9. Wyznacza pracownika, który dwa razy dziennie dokonuje pomiaru temperatury uczestnika /pracownika.

 10. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-Cov-2 zapewnia oddzielne pomieszczenie lub wydzieloną powierzchnię zapewniając odstęp od innych osób min. 2 metry z każdej strony.

 11. Wyznacza pracownika, który dopilnuje, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa. Informuje rodzinę lub osobę wskazaną do kontaktu. O fakcie zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do otrzymanych instrukcji i poleceń.

 12. Ustala listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc, w których przebywała celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

 13. Na bieżąco śledzi wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-Cov-2, a także aktualne przepisy prawa.

 14. Informuje uczestników, rodziców/opiekunów i personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

III. Obowiązki pracowników

 

 1. Obowiązki pracowników administracji;

 • Pracują w maseczce, rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wykonując prace porządkowe wietrzą pomieszczenie, w którym pracują.

 • Zachowują szczególną ostrożność korzystając z magazynu, i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 • Personel administracyjny nie może kontaktować się z uczestnikami oraz personelem pracującym bezpośrednio z uczestnikami.

 1. Obowiązki kierowcy:

 • Pracuje w maseczce, rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji samochodu. Po każdym wykonanym kursie odkaża klamki, kierownicę, urządzenia sterujące, przyciski, poręcze foteli, pasy bezpieczeństwa, spryskuje środkiem odkażającym wnętrze pojazdu, wietrzy pojazd.

 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje samochód.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

 • Dokonuje pomiaru temperatury ciała osobom wsiadającym do samochodu.

 • W przypadku gdy pomiar temperatury lub inne widoczne oznaki wskazują, że osoba wsiadająca do samochodu może być chora, kontaktuje się z rodzicem/opiekunem informując o pozostaniu uczestnika w domu. O fakcie niezwłocznie informuje dyrektora.

3. Obowiązki terapeuty dyżurnego:

 • Pilnuje aby osoby wchodzące do budynku miały upoważnienie dyrektora. Pilnuje, aby osoby wchodzące odkaziły dłonie, założyły rękawice, maski (kogo dotyczy). Dwa razy dziennie wykonuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym uczestnikom i pracownikom. Prowadzi obserwację stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzi na bieżąco ocenę objawów infekcji dróg oddechowych.

 • Prowadzi dyżur na holu. Udziela instruktażu prawidłowego mycia/odkażania rąk uczestnikom po wyjściu z toalety. 4 razy dziennie wietrzy pomieszczenia sanitarne, odkaża krany, przyciski urządzeń sanitarnych, klamki drzwi, wyłączniki prądu (tzw. kontakty). W przypadku pojawienia się objawów SARS-Cov-2 informuje dyrektora odprowadzając osobę do izolatorium. Instruuje, aby osoba ta zakryła usta i nos. Czeka na dalsze instrukcje.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

 

 

4. Obowiązki instruktora-terapeuty:

 • Pracuje w masce wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia terapeutyczne w warsztacie lub zajęcia terapeutyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wyjaśnia uczestnikom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 • Przestrzega zasad dotyczących ilości i odległości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu.

 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup z budynku tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 • Unika organizowania większych skupisk uczestników w jednym pomieszczeniu lub przy jednej wspólnie wykonywanej czynności.

 • Dba, aby zajęcia terapeutyczne prowadzone były z wykorzystaniem środków dydaktycznych nadających się do zdezynfekowania.

 • Na bieżąco oraz po skończonych zajęciach dezynfekuje blaty stołów, biurek, krzesła, myszki komputerowe, klawiatury, przedmioty, z których korzysta podczas zajęć, klamki, klucze.

 • Przed zakończeniem pracy dezynfekuje meble natryskując je środkiem odkażającym.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

5. Wszyscy pracujący bezpośrednio z uczestnikami

 • Pracują w rękawicach, maskach.

 • Na bieżąco oraz po skończonych zajęciach dezynfekują blaty stołów, biurek, krzesła, myszki komputerowe, klawiatury, przedmioty, z których korzystają podczas zajęć, klamki, klucze. Po skończonych zajęciach zmywają podłogę detergentem, następnie płynem do odkażania. Odkażają meble i duże powierzchnie natryskując je środkiem dezynfekcyjnym. Zamykając pracownie odkażają klamki i klucze.

 • Po użyciu jednorazowych środków ochrony osobistej wrzucają je każdorazowo po użyciu do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady.

 • Po użyciu naczyń i kubków jednorazowego użycia wyrzucają je do dedykowanego, zamykanego kosza na śmieci.

 • Nie pozostawiają telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.

 • Zachowują dystans między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 • We wszystkich sprawach kontaktują się z dyrektorem zachowując odległości 1,5 metra lub telefonicznie.

 

IV. Obowiązki uczestników, rodziców/opiekunów

 

 1. Uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie dostępnymi na stronie internetowej https://nasz-cel.pl

 1. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania syna/córki do placówki, jeśli wcześniej uczestnik chorował. Po przebytej chorobie uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 2. Przestrzegają wytycznych dotyczących zakazu nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez uczestnika do placówki.

 3. Regularnie przypominają o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, potrzebie zachowania dystansu społecznego itp.

 4. Rodzic/opiekun oddaje uczestnika pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren warsztatu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający uczestników do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i opiekuna grupy.

 6. Jeżeli uczestnik wykazuje oznaki osoby chorej lub temperatura ciała będzie podwyższona – nie zostanie w tym dniu przyjęty do placówki.

 

V. Praca WTZ w reżimie sanitarnym

 

1. Liczba uczestników w poszczególnych grupach przebywających w sali większej została ograniczona do 12, w salach mniejszych do 2. Jeżeli liczba uczestników będzie przekraczała bezpieczną ilość przebywających w placówce - uczestnicy przyjmowani będą do warsztatu w systemie rotacyjnym polegającym na podzieleniu uczestników na mniejsze podgrupy i prowadzenie zajęć naprzemiennie tj. w pierwszym dniu I grupa realizuje zajęcia zdalnie na terenie placówki, a w następnym dniu w warunkach domowych. W drugim dniu grupa II realizuje zajęcia na terenie placówki, a w następnym zdalnie w warunkach domowych itd. wg opracowanego harmonogramu zajęć.

 1. Zajęcia prowadzone są w budynku WTZ i w najbliższym jego otoczeniu oraz na przyległym do posesji terenie.

 2. W każdej grupie prowadzone są zajęcia o zasadach przestrzegania higieny i konsekwencjach jej nieprzestrzegania.

 3. W czasie pobytu w warsztacie nie ma obowiązku noszenia przez uczestników maseczek.

 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez uczestników do WTZ maskotek, zabawek i wszelkich innych przedmiotów, które nie są niezbędne. Odzież wierzchnią, torebki, plecaki, parasole itp. uczestnicy pozostawiają w wyznaczonym miejscu, nie wnoszą ich na salę.

 5. Przed wejściem do samochodu (osoby dowożone busem) i przed wejściem do budynku (osoby dojeżdżające we własnym zakresie) uczestnikom mierzona jest temperatura ciała. Brak zgody na pomiar spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach. Wyniki pomiaru temperatury nie będą rejestrowane, przechowywane, przetwarzane, udostępniane. Temperatura 37,5 °C i wyższa uniemożliwia udział w zajęciach.

 

VI. postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem

 

 1. Uczestnik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) będzie bezzwłocznie przeprowadzony przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki do Izolatorium lub wyznaczonego miejsca, w którym pracownik pozostanie z uczestnikiem utrzymując min. 2 m odległości.

 2. Pracownik zawiadamia dyrektora WTZ o zaistniałej sytuacji.

 3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie pogarszającego się stanu uczestnika – dzwoni do Pogotowia Ratunkowego.

 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium i powiadamia dyrektora.

 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w maskę, przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.

 7. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

Dyrektor

Warsztatu Terapii Zajęciowej