Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie

2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla ok. 45 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów do miejscowości: Koryciny, Ciechanowiec. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem „Ziołowego Zakątka”, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Obiad, spacer po rynku w Ciechanowcu.

3. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2022 r.

  • wyjazd z Łomży ok. godz. 8.30

  • powrót do Łomży godz. ok. 18.00

4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto za 1 osobę

5. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

c) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

d) Cena za wykonanie zamówienia wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z przewozem, w tym opłaty za przejazd drogami płatnymi, opłaty parkingowe, bilety wstępu i inne niezbędne do realizacji usługi,

e) Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywania transportu drogowego osób,

f) Wymagania odnośnie autokaru:

- przewóz autokarem turystycznym wyposażonym min. w klimatyzację , bar kawowy, DVD i WC,

- bardzo dobry stan techniczny pojazdu,

- zapewnienie liczby kierowców odpowiedniej do liczby godzin podróży,

- w przypadku awarii autokaru Wykonawca usługi zobowiązany będzie do podstawienia w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzania autokaru zastępczego na własny koszt,

- wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowców i pasażerów.

g) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

h) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta przewozu na wycieczkę”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

b) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

c) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Biuro Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom”Troski Specjalnej, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 lub poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: do 12.09.2022 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu),

8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 12.09.2022 r. o godz. 10.30.

 

Wiceprezes Zarządu STS

Zbigniew Biernacki

Tel. 694459313

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom”

Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie

18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie na potrzeby Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w roku 2022 usługi transportu wycieczki ok. 45 osób oświadczam/y, że:

oferujemy realizację przedmiotowej usługi szczegółowo opisanej w warunkach zamówienia

w cenie wynoszącej …………………….. PLN (słownie:………………

……………………………………………………………………… PLN i …../), wraz z należnym podatkiem od towarów i usług za 1 osobę.

cena brutto określona powyżej uwzględnia wszelkie wymagania zamawiającego oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty.

 

 

………………………., dnia ………2022 r.

 

…………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa (firma) wykonawcy: …………………………………………………….…………………………………………………….

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………….……………………………………………………………..

Tel./fax ……………………………………………………………………………………………………………

E-mail :

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: Świadczenie usług transportowych – transport ok. 45 osób na wycieczkę uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie wraz z opiekunami.

Oświadczam/y,

że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- prowadzi działalność stanowiącą przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 2 lata,

- posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi,

- dysponowania odpowiednimi osobami, zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia,

- pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej , pozwalającej na prawidłowe wykonania zamówienia,

- spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia,

zapoznałem (-am) się z treścią projektu umowy i ją akceptuję.

 

……………………………… ………………………………..

(miejscowość, data) (podpisy osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 3

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuje, że

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem tel. 694 459 313 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi transportowej – wycieczka ok. 45 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawa Pzp”.

Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływać może skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych:

- prawo do sprostowania danych osobowych**,

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust .3 lit. B,d, lub e - prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. C RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie do prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczania przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

 

Pytania i odpowiedzi

Wykonawca posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Nie posiada licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, gdyż do tej pory cały czas zlecał usługę przewoźnikom posiadającym licencję wykonywania krajowego transportu drogowego.

Pytanie: Czy Zamawiający zmieni warunek i dopuści aby Wykonawca mógł zlecić wykonywanie usług transportu innemu podmiotowi posiadajacemu wymagane uprawnienia ?

Odpowiedź

 Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości