Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:


1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Nowym Cydzynie
2. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie 3 dniowej wycieczki dla 42 osób (liczba uczestników może zmienić się -mniej lub więcej- o 2 osoby) niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów do Sztutowa, Krynicy Morskiej, Fromborka wg programu:
- dzień I – kontrola autokaru, wyjazd do Sztutowa, zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 -osobowych z łazienkami, obiad, spacer nad morze, kolacja, nocleg.
- dzień II – śniadanie, rejs statkiem do Fromborka, spacer po starówce, powrót statkiem do Krynicy Morskiej, spacer po Krynicy Morskiej, przejazd do Sztutowa, obiad, spacer nad morze, kolacja, dyskoteka, nocleg.
- dzień III – śniadanie, pobyt na plaży, wyjazd do Łomży, obiad w trasie, przyjazd do Łomży.
3. Termin realizacji zamówienia: 06.09.2023 r. wyjazd z Łomży ok. godz. 7.00
08.09.2023 r. przyjazd do Łomży w godz. 19.00 – 20.00
4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto za jedną osobę.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
c) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
d) Cena za wykonanie zamówienia wskazana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z przewozem, w tym opłaty za przejazd drogami płatnymi, opłaty parkingowe, bilety wstępu, opieka osób odpowiedzialnych za realizację programu, przewodnicy i inne niezbędne do realizacji usługi,
e) Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywania transportu drogowego osób,
f) Wymagania odnośnie autokaru:
- przewóz autokarem turystycznym wyposażonym min. w klimatyzację , bar kawowy, DVD i WC,
- bardzo dobry stan techniczny pojazdu,
- zapewnienie liczby kierowców odpowiedniej do liczby godzin podróży,
- w przypadku awarii autokaru Wykonawca usługi zobowiązany będzie do podstawienia w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzania autokaru zastępczego na własny koszt,
- wykonawca ma obowiązek posiadania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowców i pasażerów, TFG,TFP.
g) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
h) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta przewozu na wycieczkę WTZ”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:
a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
b) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
c) kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem osoby upoważnionej aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,
d) klauzula RODO,

7. Miejsce i termin składania ofert:
Biuro Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, 18-421 Piątnica, Nowy Cydzyn 79 lub poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Termin składania ofert: 29.08.2023 r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu),
8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 29.08.2023 r. o godz. 13.00.

Wiceprezes Zarządu STS
Anna Roszkowska
tel. 696 089 963

 

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4