Logo UE grant

 

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Nasze Stowarzyszenie otrzymało grant dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Uzyskane w ramach grantu środki w wysokości 6 804,00 zł. zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

 


 

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 26października 2020 r.,

PS-V.9421.173.2020.ETB

 

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2: Polecam Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Prezydentom Miast, Starostom Powiatów, Burmistrzom, Wójtom, czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 13listopada 2020 r.:

1) wszelkich placówek wsparcia dziennego,

2) dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+,

3) środowiskowych domów samopomocy,

4) warsztatów terapii zajęciowej.

 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia.

 

 

Informuję, że od dnia 31 sierpnia br. zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym, rotacyjnie tzn. 1 dzień zajęcia stacjonarne w WTZ, 2 dni zajęcia zdalne w domu.

W celu ustalenia godzin dowozu proszę o kontakt z opiekunami grup.

Harmonogram zajęć stacjonarnych

w dniach od 31.08. do 02.10.2020 r.

Data

31

pn.

01

wt.

02

śr.

03

czw.

04

pt.

07

pn.

08

wt.

09

śr.

10

czw.

11

pt.

14

pn.

15

wt.

16

śr.

17

czw.

18

pt.

21

pn.

22

wt.

23

śr.

24

czw.

25

pt.

28

pn.

29

wt.

30

śr.

01

czw.

02

pt.

Grupa

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

 

Zbigniew Biernacki

Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej

w Marianowie

 

W dniach od 13 lipca do 7 sierpnia warsztat będzie nieczynny.

Zajęcia wznawiamy 10 sierpnia.

W sprawach pilnych kontakt możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Mając na uwadze rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przeciwdziałanie szerzenia się zakażeń SARS-Cov-2 Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. zajęcia terapeutyczne odbywać się będą w systemie rotacyjnym tzn. w pierwszym tygodniu I grupa, w drugim II grupa itd.
W celu powrotu na zajęcia należy zgłosić swoje uczestnictwo do opiekuna grupy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówce opublikowanymi poniżej


W związku z odwieszeniem zajęć w warsztatach terapii zajęciowej – dyrektor WTZ w Marianowie informuje, że z dniem 25.05.2020 r. placówka wznawia dotychczasową działalność w warunkach obostrzeń sanitarnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zorganizowania powrotu na zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem WTZ.

nr telefonu: 694459313

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedury Bezpieczeństwa

w czasie pandemii

w Warsztacie Terapii Zajęciowej

w Marianowie

I. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 3. Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące działalności placówek pobytu dziennego z dnia 21.05.2020 r.

 

II. Obowiązki dyrektora WTZ

 

 1. Dyrektor ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w warsztacie do wymogów reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, fartuchy, płyny dezynfekujące, urządzenia do dezynfekcji samochodu i pomieszczeń.

 3. Zapewnia środki czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%) przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.

 4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski, tablice informujące o zakazie wstępu do budynku i pomieszczeń.

 5. Organizuje pracę terapeutów, psychologa, pracowników obsługi i administracji na czas reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

 6. Przekazuje uczestnikom/rodzicom/opiekunom informacje o czynnikach ryzyka zakażeń SARS-Cov-2, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem uczestnika do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie https://nasz-cel.pl

 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

 8. Zapewnia jednorazowe kubki i naczynia do użytku przez pracowników i uczestników.

 9. Wyznacza pracownika, który dwa razy dziennie dokonuje pomiaru temperatury uczestnika /pracownika.

 10. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-Cov-2 zapewnia oddzielne pomieszczenie lub wydzieloną powierzchnię zapewniając odstęp od innych osób min. 2 metry z każdej strony.

 11. Wyznacza pracownika, który dopilnuje, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa. Informuje rodzinę lub osobę wskazaną do kontaktu. O fakcie zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do otrzymanych instrukcji i poleceń.

 12. Ustala listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc, w których przebywała celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.

 13. Na bieżąco śledzi wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-Cov-2, a także aktualne przepisy prawa.

 14. Informuje uczestników, rodziców/opiekunów i personel o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

III. Obowiązki pracowników

 

 1. Obowiązki pracowników administracji;

 • Pracuje w maseczce, rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wykonując prace porządkowe wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 • Personel administracyjny nie może kontaktować się z uczestnikami oraz personelem pracującym bezpośrednio z uczestnikami.

 1. Obowiązki kierowcy:

 • Pracuje w maseczce/przyłbicy, rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji samochodu. Po każdym wykonanym kursie odkaża klamki, kierownicę, urządzenia sterujące, przyciski, poręcze foteli, pasy bezpieczeństwa, spryskuje środkiem odkażającym wnętrze pojazdu, wietrzy pojazd.

 • Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje samochód.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

 • Dokonuje pomiaru temperatury ciała osób wsiadających do samochodu.

 • W przypadku gdy pomiar temperatury lub inne widoczne oznaki wskazują, że osoba wsiadająca do samochodu może być chora, kontaktuje się z rodzicem/opiekunem informując o pozostaniu uczestnika w domu. O fakcie niezwłocznie informuje dyrektora.

3. Obowiązki terapeuty dyżurnego:

 • Pilnuje aby osoby wchodzące do budynku miały upoważnienie dyrektora. Pilnuje, aby osoby wchodzące odkaziły dłonie, założyły rękawice, maski/przyłbice (kogo dotyczy). Dwa razy dziennie wykonuje pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym uczestnikom i pracownikom. Prowadzi obserwację stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzi na bieżąco ocenę objawów infekcji dróg oddechowych.

 • Prowadzi dyżur na holu. Udziela instruktażu prawidłowego mycia/odkażania rąk uczestnikom po wyjściu z toalety. 4 razy dziennie wietrzy pomieszczenia sanitarne, odkaża krany, przyciski urządzeń sanitarnych, klamki drzwi, wyłączniki prądu (tzw. kontakty). W przypadku pojawienia się objawów SARS-Cov-2 informuje dyrektora odprowadzając osobę do izolatorium. Instruuje, aby osoba ta zakryła usta i nos. Czeka na dalsze instrukcje.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

4. Obowiązki instruktora-terapeuty:

 • Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia terapeutyczne w warsztacie lub zajęcia terapeutyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wyjaśnia uczestnikom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 • Przestrzega zasad dotyczących ilości i odległości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu.

 • Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren warsztatowego ogródka tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 • Unika organizowania większych skupisk uczestników w jednym pomieszczeniu lub przy jednej wspólnie wykonywanej czynności.

 • Dba, aby zajęcia terapeutyczne prowadzone były z wykorzystaniem środków dydaktycznych nadających się do zdezynfekowania.

 • Na bieżąco oraz po skończonych zajęciach dezynfekuje blaty stołów, biurek, krzesła, myszki komputerowe, klawiatury, przedmioty, z których korzysta podczas zajęć, klamki, klucze.

 • Przed zakończeniem pracy dezynfekuje meble natryskując je środkiem odkażającym.

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia dyrektora placówki.

5. Obowiązki pracownika gospodarczego

 • Pracuje w maseczce, rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Wykonując prace porządkowe wietrzy pomieszczenie sanitarne i inne w których pracuje.

 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 • Urządzenia sanitarne czyści detergentem, następnie dezynfekuje płynem odkażającym.

 • Podłogi w części sanitarnej i umywalni oraz holu myje płynem do podłóg, następnie płynem dezynfekcyjnym.

 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty biurek i inne przedmioty (np. drukarki, telefony, kserokopiarki, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 • Nie kontaktuje się z uczestnikami oraz personelem pracującym z uczestnikami.

6. Wszyscy pracujący bezpośrednio z uczestnikami

 • Pracują w rękawicach, fartuchach, przyłbicach/maskach.

 • Na bieżąco oraz po skończonych zajęciach dezynfekują blaty stołów, biurek, krzesła, myszki komputerowe, klawiatury, przedmioty, z których korzystają podczas zajęć, klamki, klucze. Po skończonych zajęciach zmywają podłogę detergentem, następnie płynem do odkażania. Odkażają meble i duże powierzchnie natryskując je środkiem dezynfekcyjnym. Zamykając pracownie odkażają klamki i klucze.

 • Po użyciu jednorazowych środków ochrony osobistej wrzucają je każdorazowo po użyciu do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady.

 • Po użyciu naczyń i kubków jednorazowego użycia wyrzucają je do dedykowanego, zamykanego kosza na śmieci.

 • Nie pozostawiają telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych.

 • Nie kontaktują się z personelem pracującym z uczestnikami.

 • Zachowują dystans między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 2 metry.

 • We wszystkich sprawach kontaktują się z dyrektorem zachowując odległości 2 metrów lub telefonicznie.

 

IV. Obowiązki uczestników, rodziców/opiekunów

 

 1. Uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie dostępnymi na stronie internetowej https://nasz-cel.pl

 1. Zgłaszają gotowość do udziału w zajęciach w warsztacie minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z zajęć do godziny 12.00 telefonicznie - 694459313 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Dostarczają do placówki oświadczenie, zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym (zał. nr 1) oraz klauzulę informacyjną (zał. nr 2) do pobrania ze strony warsztatu, co jest warunkiem przystąpienia do zajęć. Dopuszcza się przesłanie skanu ww. dokumentów drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub najpóźniej w dniu przybycia do placówki pozostawiając dokumenty w skrzynce umieszczonej przy wejściu do budynku lub skrzynce pocztowej.

 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania syna/córki do placówki, jeśli wcześniej uczestnik chorował. Po przebytej chorobie uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobligowany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących zakazu nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez uczestnika do placówki.

 5. Regularnie przypominają o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, potrzebie zachowania dystansu społecznego itp.

 6. Rodzic/opiekun oddaje uczestnika pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren warsztatu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający uczestników do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

 7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i opiekuna grupy.

 8. Jeżeli uczestnik wykazuje oznaki osoby chorej lub temperatura ciała będzie podwyższona – nie zostanie w tym dniu przyjęty do placówki.

 

V. Praca WTZ w reżimie sanitarnym

 

1. Liczba uczestników w poszczególnych grupach przebywających w sali większej została ograniczona do 6, w salach mniejszych do 2. Jeżeli liczba uczestników będzie przekraczała bezpieczną ilość przebywających w placówce - uczestnicy przyjmowani będą do warsztatu w systemie rotacyjnym polegającym na podzieleniu uczestników na mniejsze podgrupy i prowadzenie zajęć naprzemiennie tj. w pierwszym tygodniu I grupa realizuje zajęcia zdalnie na terenie placówki, a w następnym tygodniu w warunkach domowych. W drugim tygodniu grupa II realizuje zajęcia na terenie placówki, a w następnym zdalnie w warunkach domowych itd. wg opracowanego harmonogramu zajęć.

 1. Zajęcia prowadzone są w budynku WTZ i w najbliższym jego otoczeniu oraz na przyległym do posesji boisku.

 2. W każdej grupie prowadzone są zajęcia o zasadach przestrzegania higieny i konsekwencjach jej nieprzestrzegania.

 3. Zawieszone zostają wszystkie zajęcia i spotkania poza siedzibą WTZ, praktyki zawodowe, trening ekonomiczny gotówkowy, trening kulinarny, zajęcia ceramiczne, rękodzielnicze, malarskie, przyrodnicze.

 4. Zajęcia rewalidacyjne oraz wsparcie psychologiczne prowadzone są w formie zdalnej.

 5. W czasie pobytu w warsztacie nie ma obowiązku noszenia przez uczestników maseczek.

 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez uczestników do WTZ maskotek, zabawek i wszelkich innych przedmiotów, które nie są niezbędne. Odzież wierzchnią, torebki, plecaki, parasole itp. uczestnicy pozostawiają w wyznaczonym miejscu, nie wnoszą ich na salę.

 7. Przed wejściem do samochodu (osoby dowożone busem) i przed wejściem do budynku (osoby dojeżdżające we własnym zakresie) uczestnikom mierzona jest temperatura ciała. Brak zgody na pomiar spowoduje brak możliwości uczestniczenia w zajęciach. Wyniki pomiaru temperatury nie będą rejestrowane, przechowywane, przetwarzane, udostępniane. Temperatura 37,5 °C i wyższa uniemożliwia udział w zajęciach.

 

VI. postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby Covid -19

 

 1. Uczestnik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) będzie bezzwłocznie przeprowadzony przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki do Izolatorium lub wyznaczonego miejsca, w którym pracownik pozostanie z uczestnikiem utrzymując min. 2 m odległości.

 2. Pracownik zawiadamia dyrektora WTZ o zaistniałej sytuacji.

 3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie pogarszającego się stanu uczestnika – dzwoni do Pogotowia Ratunkowego.

 5. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium i powiadamia dyrektora.

 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w maskę, przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.

 7. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Zbigniew Biernacki

Dyrektor

Warsztatu Terapii Zajęciowej

Marianowo, 25 maja 2020 r.

Załączniki do pobrania:

Oświaczenie opiekuna prawnego

Oświadczenie uczestnika

Klauzula informacyjna


Untitled 1

 

 

 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w badaniu pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii

 

Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów w sytuacji ograniczeń w poruszaniu się i w dostępie do sklepów w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. 

Ze względu na cel badania ankieta adresowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych dokonujących zakupu artykułów pierwszej potrzeby samodzielnie lub przy wsparciu rodziny, lub najbliższego otoczenia (tj. do osób niepełnosprawnych mieszkających samodzielnie lub z rodziną/opiekunami/współlokatorami).

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link lub skopiować go i wkleić w okienko przeglądarki internetowej. Prosimy o wypełnienie ankiety do 8 maja 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do elektronicznej wersji ankiety DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

https://ankiety.pfron.org.pl/limesurvey/index.php/285954?lang=pl

Dziękujemy za udział w badaniu,

Zespół Badawczy PFRON

 


 

Polecenie wojewody podlaskiego

logo pfronPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Data publikacji: 2020-03-24

Kategorie: Podlaski

KOMUNIKAT o zawieszeniu zająć w WTZ i ŚDP

Zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Oddział Podlaski PFRON przekazuje informację uzyskaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużeniu terminu zawieszenia zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy.

Zgodnie z przesłanym pismem zajęcia w placówkach mają być zawieszone od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

W najbliższym czasie można spodziewać się stosownych komunikatów na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Data publikacji: 2020-03-24

Oddział Podlaski PFRON

 


 

 

 

Szanowni rodzice i opiekunowie

Informuję, że w celu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania COVID -19 zgodnie z Uchwałą Zarządu STS i Zarządzeniem Dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej

od dnia 23.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zajęcia terapeutyczne będą prowadzone zdalnie drogą internetową i telefoniczną.

W związku z ww. sytuacją bardzo Państwa proszę o współpracę z pracownikami Warsztatu i pomoc w realizacji zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone w warunkach domowych.

Liczę na wyrozumiałość i życzliwe podejście do proponowanej przez placówkę formy pracy w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Ponadto w każdy poniedziałek, środę i piątek pełniony będzie dyżur telefoniczny psychologa 

 Nr tel. 664 133 042

W sprawach różnych proszę o kontakt ze mną

Nr tel. 694 459 313


                                                                                                                                              Dyrektor WTZ

                                                                                                                                              Zbigniew Biernacki

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca

czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa podlaskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku, w:

a) placówkach wsparcia dziennego;

b) centrach integracji społecznej;

c) klubach integracji społecznej;

d) dziennych domach i klubach seniora;

e) środowiskowych domach samopomocy;

f) warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.


WOJEWODA PODLASKI
 Bohdan Paszkowski

 

 

Marianowo, 12.09.2019 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz osób

uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów

na wycieczkę pobytową do miejscowości: Pąddąbie, Ustka, Łeba. 

 

Zamawiający - Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie informuje, że:

 1. Otwarcie ofert rozpoczęto w dniu 12.09.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie zamawiającego.
 2. Ważną ofertę złożyli:

- Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.

Cena (brutto) 4700,00 zł

 1. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski 18-400 Łomża ul. Włókiennicza 9.
 2. Cena oferty wynosi 4 700,00 zł. brutto.
 3. Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.
 4. W związku z brakiem złożenia dokumentów określonych w istotnych warunkach zamówienia, wykluczona została oferta nadesłana przez Biuro Podróży Pogodna Travel.

Wszystkim oferentom dziękujemy za złożone oferty.

                                                           Zbigniew Biernacki

                                                             Wiceprezes Zarządu STS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie

2. Przedmiot zamówienia: przewóz ok.35 osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ich opiekunów na wycieczkę pobytową do miejscowości Poddąbie, Ustka, Łeba (łączna liczba kilometrów ok.1140)

3. Termin realizacji zamówienia: 24.09.2019 r. wyjazd z Łomży ok. godz. 9.00

28.09.2019 r. przyjazd do Łomży w godz. 19.00 – 20.00

02Po dłuższej przerwie uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wrócili do zabytkowego parku Lutosławskich (obecnie siedziba Muzeum Przyrody w Drozdowie) w celu odbycia praktyk zawodowych.

Celem praktyk jest kształtowanie wśród osób niepełnosprawnych umiejętności wykonywania prac porządkowych z wykorzystaniem i odpowiednim doborem narzędzi, odzieży roboczej oraz przepisów bezpiecznej pracy poza Warsztatem Terapii Zajęciowej, w którym pracują na co dzień.

zycenie wlk


 

05

Rodzinne Warsztaty Ozdób Wielkanocnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy. Wydarzenie zostało przygotowane i zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica i Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie.

01 W dniu 15 lutego w Warsztacie odbyło się podsumowanie roku terapeutycznego 2018.

005W dniu 24.01.2019 r. w Grajewskim Centrum Kultury odbył się VI Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”.
W przeglądzie wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Sejn, Gołdapi, Sokółki, Ełku, Kolna, Marianowa, Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie i Nowej Wsi Ełckiej, zespół „Jesienne Kwiaty” z Klubu seniora w Grajewie, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr 1 w Grajewie, „Akademia Dobrego Startu” oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i Filii WTZ w Szczuczynie. Naszą placówkę reprezentował zespół wokalny „ARKA”.

Celem przeglądu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, promocja twórczości oraz podtrzymywanie tradycji kolędowania. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe nagrody, dyplomy i upominki.